REGULAMIN SZKOLEŃ – „PUZZLE SZKOLENIA”

UWAGA! WPŁATA NALEŻNOŚCI JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

 1. Organizatorem jest firma „Puzzle szkolenia” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 9 Ridge Green Close, BA2 2EG Bath. Zarejestrowana pod numerem UTR 7116983559
 1. Szkolenia organizowane przez firmę „Puzzle szkolenia” odbywają się w formacie online, czyli w formie webinaru.
 2. Program szkolenia dostępny jest na stronie kursu.

§ ZASADY UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Uczestnikiem szkolenia jest przede wszystkim logopeda, nauczyciel, pedagog, inni terapeuci zainteresowani tematyką oraz rodzice dzieci z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwoju.
 2. Cena szkolenia zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe pdf, certyfikat pdf.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie opłaty w wysokości podanej w danym szkoleniu.
 4. Aby otrzymać fakturę należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia na adres mailowy: info@puzzleszkolenia.eu.  Fakturę na firmę wystawiamy tylko w przypadku podania pełnych danych z NIP w formularzu zamówienia. W przypadku braku pełnych danych nie mamy możliwości wystawienia faktury.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku na wyłączny użytek Organizatora (zdjęcia, filmy i relacje publikowane w mediach społecznościowych).
 6. Organizator szkolenia zobowiązuje się, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie udostępniać danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
 7. Dane osobowe podane przez Uczestnika w zgłoszeniu mają charakter informacji poufnych i będą służyć Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami szkolenia.
 8. Aby zapisać się na kurs online, należy zgłosić chęć odbycia kursu, założyć konto na platformie, zaakceptować regulamin i opłacić kurs. Dane do opłat podawane są po zgłoszeniu chęci odbycia kursu.
 9. Na wybrany kurs online można się zapisać w każdym momencie i rozpocząć go po zaksięgowaniu opłaty za kurs na moim koncie.
 10. Materiał szkoleniowy jest w formacie pdf, do samodzielnego pobrania i wydruku. Materiał objęty jest prawami autorskimi. Należy do Magdaleny Kosiń. Materiałów szkoleniowych, nie wolno publikować, ani udostępniać.
 11. Dostęp do nagrania kursu jest bez ograniczeń w przeciągu 7 dni od momentu dostępu. Nagranie jest chronione prawem autorskim i należy do Magdaleny Kosiń. Nie wolno go pobrać, ani publikować czy udostępniać osobom trzecim.
 12. Po upływie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik traci dostęp do nagrania i materiałów.
 13. Tylko zalogowani użytkownicy mogą wziąć udział w kursach internetowych.
 14. Płatność za szkolenie oraz pomoce dydaktyczne pdf można dokonać tylko i wyłącznie płacąc polskimi złotymi.
 15. Płatności można dokonać przelewem bezpośrednio do mbanku, albo korzystając z systemu płatniczego PRZELEWY24, za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu oraz blika.
 16. Uczestnik korzystający z systemu PRZELEWY24 otrzymuje natychmiast po dokonaniu płatności dostęp do szkolenia.
 17. W przypadku płatności przelewem na konto bankowe, uczestnik otrzyma dostęp do szkolenia natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
 18. Ewentualna pomoc techniczna jest bezpłatna. Wystarczy napisać email: info@puzzleszkolenia.eu, opisać problem, a obsługa techniczna udzieli odpowiedzi w ciągu 48h. O ten czas zostanie również przedłużony dostęp do szkolenia, gdyby z przyczyn technicznych, wynikających ze strony Organizatora został ograniczony dostęp do kursu.

§ REKLAMACJA

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny usługodawcy podany na stronie puzzleszkolenia.eu/kontakt
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 1. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W dniu szkolenia nie ma możliwości rezygnacji i otrzymania zwrotu należności za szkolenie, ponieważ uczestnik ma już dostęp do materiałów szkoleniowych i certyfikatu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszego regulaminu strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w razie braku możliwości ich rozwiązania zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Robert Kosiń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Puzzle Szkolenia” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 9 Ridge Green Close, BA2 2EG Bath

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@puzzleszkolenia.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

• wykonania umowy o udział w szkoleniu;

• dokonania niezbędnych rozliczeń księgowo podatkowych;

• dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

• utrzymywania bieżących kontaktów biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz utrzymywania bieżących kontaktów biznesowych.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT.

OKRES PRZECHOWYWANI A DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan administratorowi, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.