Back

REGULAMIN SZKOLEŃ – „PUZZLE SZKOLENIA”

UWAGA! WPŁATA NALEŻNOŚCI JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

 1. Organizatorem jest firma „Puzzle szkolenia” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 9 Ridge Green Close, BA2 2EG Bath. Zarejestrowana pod numerem UTR 7116983559
 1. Szkolenia organizowane przez firmę „Puzzle szkolenia” odbywają się w formacie online, czyli w formie webinaru.
 2. Program szkolenia dostępny jest na stronie kursu.

§ ZASADY UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Uczestnikiem szkolenia jest przede wszystkim logopeda, nauczyciel, pedagog, inni terapeuci zainteresowani tematyką oraz rodzice dzieci z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwoju.
 2. Cena szkolenia zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe pdf, certyfikat pdf.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie opłaty w wysokości podanej w danym szkoleniu.
 4. Aby otrzymać fakturę należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia na adres mailowy: info@puzzleszkolenia.eu.  Fakturę na firmę wystawiamy tylko w przypadku podania pełnych danych z NIP w formularzu zamówienia. W przypadku braku pełnych danych nie mamy możliwości wystawienia faktury.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku na wyłączny użytek Organizatora (zdjęcia, filmy i relacje publikowane w mediach społecznościowych).
 6. Organizator szkolenia zobowiązuje się, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie udostępniać danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
 7. Dane osobowe podane przez Uczestnika w zgłoszeniu mają charakter informacji poufnych i będą służyć Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami szkolenia.
 8. Aby zapisać się na kurs online, należy zgłosić chęć odbycia kursu, założyć konto na platformie, zaakceptować regulamin i opłacić kurs. Dane do opłat podawane są po zgłoszeniu chęci odbycia kursu.
 9. Na wybrany kurs online można się zapisać w każdym momencie i rozpocząć go po zaksięgowaniu opłaty za kurs na moim koncie.
 10. Materiał szkoleniowy jest w formacie pdf, do samodzielnego pobrania i wydruku. Materiał objęty jest prawami autorskimi. Należy do Magdaleny Kosiń. Materiałów szkoleniowych, nie wolno publikować, ani udostępniać.
 11. Dostęp do nagrania kursu jest bez ograniczeń w przeciągu 7 dni od momentu dostępu. Nagranie jest chronione prawem autorskim i należy do Magdaleny Kosiń. Nie wolno go pobrać, ani publikować czy udostępniać osobom trzecim.
 12. Po upływie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik traci dostęp do nagrania i materiałów.
 13. Tylko zalogowani użytkownicy mogą wziąć udział w kursach internetowych.
 14. Płatność za szkolenie oraz pomoce dydaktyczne pdf można dokonać tylko i wyłącznie płacąc polskimi złotymi.
 15. Płatności można dokonać przelewem bezpośrednio do mbanku, albo korzystając z systemu płatniczego PRZELEWY24, za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu oraz blika.
 16. Uczestnik korzystający z systemu PRZELEWY24 otrzymuje natychmiast po dokonaniu płatności dostęp do szkolenia.
 17. W przypadku płatności przelewem na konto bankowe, uczestnik otrzyma dostęp do szkolenia natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
 18. Ewentualna pomoc techniczna jest bezpłatna. Wystarczy napisać email: info@puzzleszkolenia.eu, opisać problem, a obsługa techniczna udzieli odpowiedzi w ciągu 48h. O ten czas zostanie również przedłużony dostęp do szkolenia, gdyby z przyczyn technicznych, wynikających ze strony Organizatora został ograniczony dostęp do kursu.
 19. 1.  Klient jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

 20. 1.    Zabrania się rozpowszechniania treści szkoleń, materiałów, certyfikatów, przekazywania dostępu osoba innym, przez Klienta, który zakupił szkolenie, materiały pdf.

 21. 1.    Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 22. 1.   Klient korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych.

 23. 1.   W przypadku, gdy czynności na Platformie (w szczególności zawarcia Umowy) dokonuje osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną, dokonanie takiej czynności jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną dokonującą takiej czynności oświadczenia, że jest ona uprawniona do reprezentowania Klienta. Usługodawca jest uprawniony do żądania od takiej osoby fizycznej przedłożenia dowodu posiadania przez nią uprawnień do reprezentowania Klienta, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Klienta pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, osoba fizyczna dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.

§    REKLAMACJA

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny usługodawcy podany na stronie puzzleszkolenia.eu/kontakt
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 1. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W dniu szkolenia nie ma możliwości rezygnacji i otrzymania zwrotu należności za szkolenie, ponieważ uczestnik ma już dostęp do materiałów szkoleniowych i certyfikatu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszego regulaminu strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w razie braku możliwości ich rozwiązania zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Robert Kosiń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Puzzle Szkolenia” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 9 Ridge Green Close, BA2 2EG Bath

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@puzzleszkolenia.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

• wykonania umowy o udział w szkoleniu;

• dokonania niezbędnych rozliczeń księgowo podatkowych;

• dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

• utrzymywania bieżących kontaktów biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz utrzymywania bieżących kontaktów biznesowych.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT.

OKRES PRZECHOWYWANI A DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan administratorowi, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.